Ngày 25/04, Công ty Cổ phần Quý Phát vinh dự 2 năm liên tiếp nhận GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRAO TẶNG theo Quyết định số 2181/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 25/03/2021

Link bài chi tiết: http://vietq.vn/giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-co-hoi-de-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-video186238.html